Cadrul geografic

Comuna Cuzdrioara este situată în Podişul Someşan pe cursul mijlociu al râului Someş, în partea nord-estică a judeţului, învecinându-se la est cu judeţul Bistriţa-Năsăud, la sud cu comuna Mica, la vest cu municipiul Dej şi la nord cu comuna Căşeiu.
Teritoriul administrativ al comunei este compus din trei localităţi: Cuzdrioara - reşedinţa de comună , Mănăşturel şi Valea Gîrboului, sate aparţinătoare situate la 3 km, respectiv 6 km faţă de centrul administrativ. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 23,96 kmp şi este aşezată pe o terasă de calcare şi tufuri vulcanice.
Aşezarea geografică a permis oamenilor să se statornicească aici din cele mai vechi timpuri. Valea mănoasă a Someşului Mare a fost întotdeauna o regiune intens populată. Pe cursul superior al Someşului Mare în imediata apropiere a confluenţei cu Someşul Mic, se găseşte din vremuri imemoriabile şi comuna Cuzdrioara.

Clima, flora, fauna şi solurile
Clima este una temperată cu influenţe sensibil oceanice. Temperatura medie anuală este de 10°C, cu minime de -30...-32°C şi maxime de 39°C. Temperaturile se menţin uşor mai ridicate pe Culoarul Someşului şi puţin mai mici pe porţiunea aparţinând văii Lonei.
Fondul forestier al zonei este alcătuit mai ales din specii de stejari sud-europeni, cer (Quercus cernis) şi gârniţă (Quercus frainetto) până la altitudinile de 350 m. La altitudinile superioare se întâlnesc mai ales

gorunul, stejarul pedunculat (Quercus robur), fagul, frasinul, arţarul ţărănesc (Acer tataricum), ulmul. Mai sunt prezente, în proporţie mai redusă, plopul, aninul negru, salcia, aninul alb, socul negru, alunul, păducelul, măcieşul, cornul ş.a.
Fauna este compusă din specii cum ar fi pisica sălbatică (Felix silvestris), ciuful de pădure (asia oxus), piţigoiul mare (Parus major), căprioare, vulpi, lupi, mistreţi, iepuri etc. Solurile zonei sunt formate mai ales din cernoziomuri argiloiluviale, soluri negre clinohidromorfe, soluri cernoziomoide şi în proporţie mai redusă alte tipuri de soluri.


Localităţile componente ale comunei sunt:
Cuzdrioara - La marginea de vest a satului se vede conturul şanţurilor unei vechi aşezări fortificate (cetăţi). Diametrul sanţurilor e circa 50 m, înălţimea acestora atinge pe alocuri 2 m. Azi teritoriul e ocupat de un cimitir reformat. În interiorul cetăţii s-au găsit obiecte ceramice neolitice, romane şi medievale. E posibil ca fortăreaţa să fi fost utilizată încă din perioada lui Árpád ( 845; 907 d.C.).
Regele Ungariei şi Croaţiei Andrei al II-lea (1205-1235) a făcut cadou satul magistrului Denes, unul din strămoşii familiei Bánffy, familie care a rămas în posesia satului până în secolul al XVII-lea.
Mănăşturel - localitate conexă Cuzdrioarei este dispusă pe aceaşi şosea europeană E 17, drum de interes major şi de tranzit intens. Pe teritoriul acestei localităţi se găsesc izvoare sărate.
Valea Gârboului - Cea mai mică localitate a comunei Cuzdrioara, este localitatea cu cel mai mare potenţial turistic al comunei. Situată pe partea stângă a comunei, Valea Gârboului este un loc binecuvântat cu peisaje deosebite de un potenţial imens. O oază de linişte in care aglomeraţia cotidiană lipseşte cu desăvârşire.