Analiza SWOT a comunei

Poziţia comunei: aşezare geografică şi cadru natural
Puncte tari
• Se situează la cca. 1 km de oraşul Dej, aproape de intersecţia E 58 cu E 17.
• Se situează aproape pe E 17, arteră importantă de trafic care face legătura între centrul, nordul şi nord-est-ul ţării.
• Peisaje deosebite conferite prin aşezământul in mijlocul pădurii localităţii Valea Gârboului.
• Resurse mari şi diversificate în domeniul lemnos şi al florei, de la arbori de esenţă tare până la multe specii de plante cu avantaje medicinale.
• Faună deosebită reprezentată de vânatul bogat şi variat.

Oportunităţi
• Fiind situată la 1 km de oraşul Dej, comuna Cuzdrioara are acces rapid la facilităţile economico-sociale oferite de acest centru zonal de anvergură.
• Multitudinea speciilor de arbori şi volumul însemnat al acestora permite crearea unei industrii de profil în zonă.
• Flora conţine o varitate mare de plante cu caracter medicinal care pot fi exploatate.
• Varietatea şi bogăţia peisajelor permite intensificarea reţelei turistice care funcţionează în momentul de faţă la nivel minim.
• Comuna este străbătută de drumul european E17, aspect important dpdv. al comunicării cu orice factor de importanţă social-economică.

 

Populaţia, forţa de muncă
Puncte tari

• Datorită situării într-o zonă cu influenţe religioase considerabile, caracteristicile de bază ale populaţiei sunt respectul şi încrederea în oameni.
• Zonă fără conflicte sociale.
• Forţă de muncă existentă în comună, experienţa acumulată în prelucrarea lemnului, cultura plantelor şi zootehnie, gradul de şcolarizare ar permite asigurarea unor braţe calificate pentru eventalele noi unităţi.
• Existenţa unui liceu in comună permite atât calificarea forţei de muncă cât şi formarea de viitori specialişti de care localitatea poate beneficia ulterior.
Oportunităţi
• Posibilitatea atragerii unor fonduri speciale destinate modernizării reţelei unităţilor şcolare.
• Existenţa unor programe naţionale de relansare a turismului poate stimula valorificarea potenţialului turistic al zonei.
• Potenţialul forestier ar permite crearea şi dezvoltarea unei întreprinderi de prelucrare a lemnului care ar creea locuri de muncă.
• Există posibilitatea de a forma asociaţii agricole eficiente generatoare de locuri de muncă.

 

Infrastructura de transport şi comunicaţii
Puncte tari

• Situarea pe E 17 care se află într-o stare bună de funcţionare şi permite circulaţia de mare tonaj in condiţii excelente.
• O serie de drumuri comunale care permit accesul spre zonele pitoreşti ale comunei.
• Existenţa serviciului de telefonie fixă şi acoperire în reţele de telefonie mobilă.
• Prezenţa la nivel de comună a transportului în comun, aspect important prin prisma conexiunii oamenilor cu reşedinţa de judeţ, oraşele invecinate şi cu judeţul Bistriţa Năsăud.
Oportunităţi
• Existenţa unui proiect de asfaltare a străzilor din comună.
• Existenţa unui proiect de amenajare a trotuarelor din comună.
• Existenţa unui proiect de reabilitare a drumurilor de hotar.
• Existenţa unui proiect de reabilitare a podului din comună.

 

Infrastructura tehnico-edilitară şi de mediu
Puncte tari

• Un mediu curat, datorită situării într-o zonă deluroasă nepoluată.
• Suprafaţa relativ mare a comunei raportat la numărul de locuitori.
• Există reţea principală de alimentare cu apă.
• Există reţea de iluminat public în comună.
• Există reţea de alimentare cu gaz metan în comună.

Oportunităţi
• Există proiect pentru realizarea reţelei de canalizare a apelor menajere şi a staţiei de epurare depus pentru obţinerea finanţării.
• Există proiect pentru realizarea unui sediu nou pentru Primărie depus pentru obţinerea finanţării.
• Există proiect pentru extinderea reţelei de iluminat public aflat momentan la stadiu de IDEE.

 

Economia
Puncte tari

• Existenţa resurselor de lemn la nivel de comună, aceasta fiind împrejmuită de păduri de esenţe tari (stejar, mesteacăn, fag, etc.) şi de esenţe moi (plop, etc).
• Numărul semnificativ al ciupercilor, fructelor de pădure şi a plantelor medicinale pe care pădurile înconjurătoare îl oferă.
• Numărul semnificativ al animalelor susţinut de suprafeţele întinse de păşune ale comunei;
• Existenţa forţei de muncă la nivel de comună axată în special pe munci agricole si forestiere.
• Peisajele atractive, bogăţia florei şi a faunei zonale pe de o parte şi caracterul deosebit al oamenilor locului, formează împreună o resursă turistică de mare valoare.
Oportunităţi
• Activitatea de prelucrare a fructelor de pădure poate fi propice deoarece zona deţine resurse consistente în domeniu.
• Valoarea relativ mică a terenului aferent localităţii care poate fi un factor de decizie pentru investitori.
• Posibilitatea dezvoltării de micro-ferme de creştere a animalelor şi de colectare a produselor auxiliare: lapte, piei.
• Existenţa unei structuri turistice funcţionabile care demonstrează potenţialul comunei noastre.
• Primăria deţine teren în Valea Gârboului şi este interesată să dezvolte o structură turistică pentru lansarea zonei ca reper şi astfel atragerea investiţiilor.

 

Sănătate
Puncte tari

• Existenţa unui dispensar uman.
• Existenţa unui cabinet particular in comună.
Oportunităţi
• Potenţial pentru cultivarea de plante medicinale, şi eventual a unui laborator pentru studiul efectelor acestora.

 

Învăţământ
Puncte tari

• Existenţa unităţilor de învăţământ şcolare şi preşcolare în 2 dintre localităţile comunei.
• Existenţa cadrului didactic în măsură satisfăcătoare ca şi calitate şi diversitate.
Oportunităţi
• Distanţa relativ mică până la oraşul Cluj unde tinerii işi pot continua studiile şi astfel menţinerea unui nivel destul de ridicat de specialişti şi meseriaşi la nivel de comună.
• Implicarea primăriei în procesul de renovare a şcoliilor generale şi a coordonării de proiecte care să asigure menţinerea şi aducerea de specialişti în zonă.

 

Cultură şi sport
Puncte tari

• Existenţa Căminelor culturale în 2 dintre localităţile din comună;
• Existenţa lăcaşelor de cult în 2 localităţi din comună, lăcaşe cu tradiţie si care datează de mulţi ani;
• În Cuzdrioara există o bibliotecă comunală;
• Echipa de fotbal AS Alvio Cuzdrioara care este înscrisă şi joacă in campionatul teritorial zona Dej;
Oportunităţi
• Există proiect de reabilitare a bazei sportive Cuzdrioara Mănăşturel şi deasemenea avem intenţia de realiza un teren de fotbal sintetic de care să beneficieze toţi locuitorii comunei.
• Există proiect de reabilitare a caminului cultural din Mănăşturel deoarece acesta se află in condiţii precare.

 

Administraţie publică locală şi participare civică
Puncte tari

• Interesul primarului şi a personalului primăriei pentru identificarea şi soluţionarea problemelor (identificarea surselor de finanţare, a firmelor de proiectare, consultanţă, colaborarea cu acestea).
• Există la nivel de primărie personal cu experienţă şi bunăvoinţă cu care se pot desfăşura activităţi de creştere la nivel de comună.
• Reacţie pozitivă a cetăţenilor comunei în identificarea problemelor şi a soluţiilor de dezvoltare atât la nivel personal cât şi la nivel de comună.

Oportunităţi
• Existenţa proiectelor de Modernizare a Administraţiei Publice care permit o creştere semnificativă în ceea ce priveşte relaţionarea administraţiei locale cu structurile europene de implementare a strategiilor de dezvoltare. (Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative - program adoptat pe 21 noiembrie 2007).